Regulamin programu ambasadorskiego marki WELMAX

Regulamin programu ambasadorskiego marki WELMAX

(„Regulamin”)

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Programu ambasadorskiego marki WELMAX (Program”) jest  Lides sp. z o.o. sp.k. ul. Wieruszowska 12/16, 60 – 166 Poznań zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401942 NIP 7792402018, REGON 301972598,(„Organizator”).
 2. Program odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Do Programu znajduje zastosowanie prawo polskie
 3. Czas trwania Programu obejmuje okres od dnia 27.04.2021 r. i ma charakter ciągły – trwa do dnia zakończenia Programu przez Organizatora.  
 4. Celem Programu jest wyłonienie osób działających w charakterze ambasadorów marki WELMAX („Ambasadorowie”) celem stworzenia warunków dla zwiększenia popytu na produkty oferowane przez Organizatora („Produkty”) poprzez prowadzenie określonych działań marketingowych, w szczególności w Internecie za pośrednictwem portali społecznościowych: facebook.com, instagram.com., youtube.com („Portale”). 

§ 2. Uczestnicy Programu

 1. Program jest adresowany do osób zainteresowanych prowadzeniem działań marketingowych w Internecie oraz poza nim, w szczególności do influencerów prowadzących konta na Portalach.
 2. Kandydat na Ambasadora („Kandydat”) zgłasza swoje zainteresowanie udziałem w Programie poprzez przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej przez formularz zgłoszeniowy („Zgłoszenie”). 
 3. Kandydatami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Kandydat będący osobą fizyczną musi mieć ukończone 18 lat i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. 
 4. Zgłoszenie zawiera co najmniej:

a) opis doświadczenia w zakresie promowania produktów w Internecie i poza nim,

b) określenia Portali, na których Kandydat posiada aktywne konto,

c) wskazanie ilości użytkowników obserwujących profil kandydata (followersów) na każdym Portalu,

d) powody zainteresowania Programem i złożenia zgłoszenia. 

§ 3 Opis Programu

 1. Program obejmuje promocję przez Ambasadorów Produktów za pośrednictwem Portali, jak również w każdy inny zaakceptowany przez Organizatora sposób.
 2. Ambasador jest zobowiązany do podejmowania aktywnych działań promocyjnych w sposób określonych w Umowie. W przypadku braku aktywności związane z zawarciem Umowy, Organizator skontaktuje się z Ambasadorem celem wyjaśnienia bezczynności. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu lub zadeklarowania braku zainteresowania udziałem w Programie, Ambasador zostanie wykluczony z Programu. 
 3. Szczegółowy warunki uczestnictwa w Programie, sposób i forma prowadzenia działań promocyjnych zostaną określone w Umowie. 
 4. Z tytułu uczestnictwa w Programie Ambasadorowie oraz podejmowania działań promocyjnych Ambasadorowie nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia. Wynagrodzenie będzie  wypłacane jedynie w przypadku wygenerowania przychodu ze sprzedaży Produktów, do którego przyczynił się Ambasador. Szczegółowe warunki nabywania prawa do wynagrodzenia określa Umowa. 
 5. W trakcie trwania Programu Organizator będzie komunikował się z Ambasadorem drogą elektroniczną, korzystając z udostępnionego adresu e-mail oraz/lub numeru telefonu komórkowego. 
 6. W trakcie trwania Programu Organizator umożliwi Ambasadorom wzięcie udziału w dodatkowych aktywnościach w postaci zleconych zadań, w których Ambasadorzy będą mogli wygrać nagrody. Uczestnictwo w tych aktywnościach jest dobrowolne. Ambasadorzy będą informowani o przewidzianych przez Organizatora aktywnościach wraz z ich zasadami drogą wiadomości przesłanej na adres e-mail, z którego Ambasador wysłał zgłoszenie do Programu.

§ 4. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Ambasadorów biorących udział w Programie jest Organizator. Szczegółowa Informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych Ambasadorów w związku z udziałem w Programie zawarte zostały w Klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Program prowadzony jest na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. 
 2. Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane do Organizatora na adres e-mail: ambasador@welmax.pl z tytułem wiadomości „Reklamacje”. 
 3. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis, wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatora. Odpowiedzi na zgłoszoną reklamację Organizator prześle odpowiadając na wiadomość e-mail zawierającą reklamację. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
 4. Wydanie przez Organizatora decyzji w przedmiocie reklamacji nie wyłącza dochodzenia przez zgłaszającego reklamację innych uprawnień, przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Pełną treść Regulaminu zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Kandydata.
 2. Przed przesłaniem Zgłoszenia Kandydat zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować Regulamin. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany będą skuteczne w terminie 7 dni od ich przesłania na adres e-mail Ambasadora. 
 4. Organizator w każdym czasie może podjąć decyzję o zakończeniu Programu bez podawania przyczyny. Roszczenia związane z uczestnictwem w programie będą rozpoznawane zgodnie z § 5.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego.
 6. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone przez Ambasadorów w związku z Programem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.