Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
 2. Rejestracja i logowanie
 3. Ochrona danych osobowych
 4. Zamówienia
 5. Ceny towarów
 6. Realizacja zamówienia
 7. Dostawa i koszty wysyłki
 8. Dokument sprzedaży towaru i warunki płatności
 9. Reklamacje
 10. Gwarancje
 11. Zwrot towaru
 12. Postanowienia końcowe
 1. I.                    Postanowienia ogólne
 1. Sklep Internetowy Welmax działający pod adresem https://sklep.welmax.pl/, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Cares Plus Société en Commandite Spéciale s.k.a , ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000757036, nr NIP: 583338945, REGON: 381785230, zwaną w niniejszym regulaminie „Welmax”.
 2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a)      Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem https://sklep.welmax.pl/w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Welmax;

b)      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

c)      Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym;

d)      Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

e)      Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Welmax skompletuje zamówienie i przekaże je do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;

f)       Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Welmax, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;

g)      Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

h)      Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

i)        Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

j)        Uruchomienie linku – naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.

 1. Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych/wyprzedażowych bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy i ceny produktów znajdujące się w sklepie internetowym były aktualizowane na bieżąco.
 1. II.                  Rejestracja i logowanie
 2. III.                Ochrona danych osobowych
 1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.
 2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej https://sklep.welmax.pl/ wybrać zakładkę „zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres email oraz hasło.
 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Welmax danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj”.
 5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4 Welmax prześle na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.
 6. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email, jako loginu oraz hasła.
 7. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje dane” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, a także opcjonalnie datę urodzenia i numer telefonu.
 8. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.
 9. W zakładce „Moje dane” klient może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.
 1. Dokonując rejestracji w Sklepie klient poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola zgody wyraża wyraźną i dobrowolną zgodę na zbieranie, wykorzystanie, przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji zamówienia, w tym na zamieszczenie jego danych osobowych w spisach klientów, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o chronię danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 2. Nadto dokonując rejestracji w Sklepie klient może udzielić firmie „Welmax”  dobrowolnej zgody na zbieranie, wykorzystanie, przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych i handlowych, w tym na przesyłanie mu informacji handlowych na adres e-mail lub pocztą na adres wskazany w zgłoszeniu, a nadto na zamieszczenie jego danych osobowych w spisach klientów, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o chronię danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 3. Administratorem danych osobowych jest Cares Plus Société en Commandite Spéciale s.k.a z siedzibą w Poznaniu, ul. Wieruszowska 12/16. Dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane zgodnie z wyrażoną zgodą. Klient mają prawo wglądu (dostępu) do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Ponadto, w przypadku przekazania bazy danych zawierającej dane osobowe klienta innemu podmiotowi, klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu lub żądania zaprzestania dalszego przetwarzania tych danych osobowych przez nowego administratora danych (w tym podmiot, który zakupił bazę). Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania opisanych powyżej celów. Zgoda może być wycofana w każdym czasie.
 4. Zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych Sklep traktuje uzyskane dane jako poufne i chroni je przed dostępem do osób trzecich.
 5. Klient, udostępniając Sklepowi adres mailowy, wyraża zgodę na otrzymywanie od Cares Plus Société en Commandite Spéciale s.k.a informacji handlowej i innych publikacji oraz informacji zawierających reklamy zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204).
 6. IV.               Zamówienia
 1. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Zamówienia można składać w Sklepie poprzez formularz zamówieniowy przez 24 godziny na dobę, przez cały rok.
 3. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez klienta formularza zamówienia udostępnionego przez Sklep, na stronach sklepu internetowego i potwierdzenie go drogą elektroniczną.
 4. Poprawne zamówienie powinno zawierać: dane kontaktowe zamawiającego, dane dostawy towaru, co najmniej jedną pozycję określonego towaru z ceną, sposobem płatności. W zamówieniu klient powinien określić również, czy podany adres kontaktowy jest adresem do faktury.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 6. Przebieg zamówienia:
 1. V.                 Ceny towarów
 2. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie https://sklep.welmax.pl/ i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
  1. VI.               Realizacja zamówienia
 1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
 2. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie https://sklep.welmax.pl/ po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 4. Welmax zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej https://sklep.welmax.pl/
 1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest podanie przez klienta wszystkich niezbędnych danych.
 2. Zamówienie realizowane jest przez Sklep w ciągu maksymalnie 10  dni roboczych od momentu wpłynięcia należności. W przypadku zamówień na kołdrę z haftem, zastrzegamy sobie prawo wysyłki do 15 dni roboczych.
 3. W przypadku płatności przelewem data księgowania przelewu  jest dniem, w którym zamówienie zostaje przesłane do realizacji. Jeśli data księgowania nie przypada na dzień roboczy, dniem rozpoczęcia realizacji jest kolejny dzień roboczy.
 4. Przy wyborze opcji „przedpłaty na konto” w przypadku nieotrzymania środków pieniężnych od klienta w ciągu 10 dni, Sklep ma prawo do anulowania zamówienia.
 5. W przypadku stwierdzenia braków magazynowych i towarów wykonywanych na zamówienie czas realizacji może ulec wydłużeniu nawet do 30 dni roboczych. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
 6. Sklep zastrzega sobie możliwość uzgodnienia innego terminu dostawy, jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia.
 7. Sklep zastrzega sobie możliwość całkowitego lub częściowego anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z powodu np. braku dostępności zamówionych towarów. Anulowanie zamówienia następuje po uprzednim poinformowaniu klienta.
 8. Klientowi przysługuje prawo rezygnacji częściowej lub całkowitej z zamówienia (np. w przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z powodu braku dostępności zamówionych towarów). Wówczas klientowi zostaje wystawiony odpowiedni dokument korekty do dokumentu sprzedaży.
 9. Towar oznaczony w Sklepie znacznikiem: „Promocja” lub „Wyprzedaż” dostępny jest do wyczerpania zapasów. Zamówienia zawierające towary promocyjne/wyprzedażowe będą realizowane według kolejności wpłynięcia zamówień.
 10. Do momentu wystawienia faktury Vat, klient ma prawo do dokonania zmiany w zamówieniu. Dokonanie zmian następuje poprzez drogę elektroniczną.
 11. Jeśli klient dokona nadpłaty na konto Sklepu, kwota ta zostanie zwrócona klientowi. Zwrot następuje po wcześniejszym uzgodnieniu z Pracownikiem Sklepu.
 1. VII.             Dostawa i koszty wysyłki
  1. Wartość towarów wynosi 20 zł netto lub mniej – koszt wg cennika;
  2. Wartość towarów wynosi więcej niż 2500 zł netto – koszty transportu ponosi Sklep, koszt dla klienta – 0 zł.
 2. VIII.           Dokument sprzedaży towaru i warunki płatności
 1. Zakupione towary dostarczane są pod adres określony w formularzu zamówienia.
 2. Dostawy towarów realizowane są na terenie całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Termin dostarczenia zamówienia klienta to maksymalnie 10  dni roboczych od momentu wysyłki zamówienia ze Sklepu. W przypadku zamówień na kołdrę z haftem, zastrzegamy sobie prawo wysyłki do 15 dni roboczych.
 4. Koszty transportu towaru ponosi klient. Koszty transportu zamówionych Produktów kształtują się następująco:
 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w jego dostarczeniu spowodowane błędnym lub niekompletnym adresem podanym przez klienta.
 2. W przypadku nadania przesyłki z towarem ponownie na adres klienta (z wyniku błędu klienta) koszty transportu naliczane są ponownie na koszt klienta.
 1. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT. Klient upoważnia Sklep do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
 2. Faktury VAT za zakupiony towar przesyłane będą do klienta drogą mailową pod wskazany podczas rejestracji adres mailowy, a także w formie papierowej wraz z dostarczanym towarem.
 3. Akceptując niniejszy regulamin, klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną:

Niniejszym akceptujemy przysyłanie przez Sklep:

a)faktur VAT,

b)korekt faktur VAT,

c)duplikatów faktur VAT i korekt VAT

w formie elektronicznej, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661).

 1. Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznie na adres: sklep@welmax.pl
 2. Warunki płatności:

a)Przy odbiorze (pobranie): klient płaci za przesyłkę gotówką do rąk kuriera przy odbiorze towaru.

b)Przelew (płatność przelewem na konto podane w powiadomieniu mailowym):  klient dokonuje przelewu – przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką towaru. Po otrzymaniu środków, zamówiony towar jest przekazywany do realizacji w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania środków.

 1. IX.                Reklamacje
 2. X.                  Gwarancje
 1. Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję Producenta.
 2. Dokumentem uprawniającym do świadczeń reklamacyjnych jest faktura VAT (reklamacja nie jest uzależniona od faktury).
 3. Instrukcja obsługi dostarczonego towaru może być umieszczona wewnątrz opakowania lub na jego zewnętrznej stronie.
 4. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze Sklepem na adres e-mail sklep@welmax.pl.
 5. Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania zakupionego towaru.
 6. Klient ma prawo reklamacji towaru (za wyjątkiem towarów, które są wykonywane ściśle pod zamówienie Klienta) w stanie niezmienionym. Zakupiony towar powinien zostać zapakowany w oryginalne opakowanie producenta umożliwiające jego bezpieczny transport.
 7. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu przez firmę spedycyjną.
 8. Wystawienie faktury korygującej, a tym samym zwrot pieniędzy klientowi, następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego towaru.
 1. Gwarancja dotyczy produktów sprzedawanych przez Sklep Welmax.
 2. Sklep Welmax udziela 24 miesięcznej gwarancji jakości na produkty zakupione za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.welmax.pl/ zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej gwarancji. Termin gwarancji biegnie od dnia, w którym Produkt został wydany klientowi.
 3. Warunkiem zrealizowania przez klienta uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest dostarczenie do Sklepu:

a)      ważnego dowodu zakupu (faktura VAT)

b)      wadliwego produktu

 1. Klient dostarczając produkt do Sklepu zobowiązany jest zapewnić odpowiednie opakowanie produktu. Wszelkiego rodzaju negatywne skutki niewykonania bądź wadliwego wykonania obowiązku, o którym mowa wyżej a w szczególności zniszczenie lub uszkodzenie produktu obciążają klienta.
 2. Dostarczony do Sklepu produkt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym.
 3. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Sklep w terminie 21 dni roboczych liczonych od daty dostarczenia produktu do Sklepu na zasadach wskazanych w gwarancji. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych, termin naprawy może ulec zmianie na czas określony przez Sklep.
 4. Za naprawę gwarancyjną uważa się tylko i wyłącznie naprawę wadliwego produktu dokonaną w okresie, o którym mowa w pkt 2 i na warunkach określonych w niniejszej gwarancji. W szczególności nie stanowią napraw gwarancyjnych konserwacje, okresowe przeglądy, regulacje, sprawdzenia działania oraz czyszczenie produktu.
 5. Klientowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, jeżeli Sklep stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Sklep dokona wymiany produktu w terminie uzgodnionym z klientem, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty otrzymania wadliwego produktu. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez klienta elementów oraz koszt ich wymiany. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych, termin naprawy może ulec zmianie o czas określony przez Sklep.
 6. Jeżeli wymiana produktu na nowy, zgodnie z pkt. 8, jest niemożliwa, klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty ujawnionej na dowodzie zakupu.
 7. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.
 8. Gwarancją nie są objęte produkty z uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi i elektrycznymi nie powstałymi z winy Sklepu, a w szczególności:

a)      spowodowanymi niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem produktu

b)      powstałymi na skutek stosowania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, przeznaczeniem lub przepisami bezpieczeństwa

c)      spowodowanymi dokonaniem napraw, przeróbek, zmian lub dostrojeń lub innym działaniem przez osoby trzecie

d)      powstałymi na skutek normalnego zużycia eksploatacyjnego części (np. uszczelek, powierzchni desek polietylenowych, ostrzonych części noży itp.)

 1. Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono stają się własnością Sklepu.
 2. XI.                Zwrot towaru

Zakupy dokonane przez konsumenta

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności ze szkodą wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Konsument (osoba fizyczna) ma prawo do odstąpienia na piśmie od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od zawarcia umowy bez podania przyczyny. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towarów wykonywanych ściśle na zamówienie klienta oraz nie obejmuje przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy, do zwrotu towaru na adres każdorazowo wskazany przez Sklep. Zasady zwrotu towaru podlegają uzgodnieniu z pracownikiem Sklepu.
 3. Do zwracanego towaru należy dołączyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z zakupu oraz  fakturę VAT świadczącą o zakupie produktuOświadczenie o rezygnacji z zakupu jest każdorazowo załączane do przesyłanych towarów. Ponadto oświadczenie jest również do pobrania ze Sklepu Internetowego – zakładka „Dokumenty do pobrania”
 4. Zwrot pieniędzy klientowi za odesłany towar oraz koszty dostarczenia towaru (o ile zostały naliczone) następuje na konto wskazane przez klienta w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez Sklep pisemnego oświadczenia od klienta o odstąpieniu od umowy.

Zakupy dokonane przez instytucję lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą

 1. Klient, który nie jest konsumentem, może od zamówienia odstąpić wyłącznie za zgodą Sklepu. W tym przypadku klient zostanie obciążony odstępnym w wysokości 10 % wartości zwracanego towaru oraz kosztami wysyłki.
 2. XII.              Postanowienia końcowe.
  1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna – sprzedaży z konsumentami będzie rozstrzygał Sąd zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna – sprzedaży z innymi podmiotami konsumenci będzie rozstrzygał Sąd właściwy na miejsce wykonania umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, z tym że nie narusza to praw klientów nabytych na podstawie postanowień dotychczasowego regulaminu. O wszelkich zmianach w regulaminie klienci zostaną poinformowani poprzez stosowny komunikat na stronie Sklepu internetowego oraz poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres e-mail wskazany przez klienta w formularzu rejestracyjnym.
 4. Jeśli klient nie będzie zgadzał się z postanowieniami nowego regulaminu ma prawo do likwidacji swojego konta, co będzie równoznaczne z usunięciem klienta z bazy danych użytkowników.